Oxfopro Fırsatı: Şimdi %15 Daha Avantajlı! Alışverişe Başla

Alışveriş Sepeti

0

Alışveriş çantanız boş

Mağazaya git

Verilerin Korunması Politikası

Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OK Gruup Aş. (“Oxfopro” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.   

 

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Şirket ve Şirketle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi, Şirketin ticari ve iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Şirket tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından ödüllü yarışma, test ve/veya çekilişler düzenlenmesi ve bunlara katılımın sağlanması, sonuçların açıklanması gibi amaçlarla; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir.

 

Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.oxfopro.com internet sitesinde yer alan OK Group  A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.  

 

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.       

 

Kişisel verileriniz, kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkansızlık nedeniyle kişisel veri işlemenin ilgili kişinin hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Şirket ile aranızda sözleşme kurulması veya sözleşmenin ifası için kişisel veri işlenmesi gerekliliği, Şirket tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemenin zorunlu olması, veri sahibi tarafından kişisel verinin alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, Şirketimizin meşru menfaatinin bulunması hukuki sebeplerine dayalı olarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şekilde işlenmektedir. Bu hukuki sebeplerden bir veya birkaçının bulunmadığı hallerde kişisel verileriniz, açık rızanıza dayalı olarak toplanmaktadır.

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize iletmeniz durumunda Şirket niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıdaki haklara sahiptir:   

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.